Gazeta Kujawska “Pamiątka z fajansu”

W obszernym artykule w Gazecie Kujawskiej z 9 listopada 2007 r. “Pamiątka z fajansu” Adam Willma opisał w zarysie historię i zabytki Włocławka, wskazał na drzemiący potencjał turystyczny grodu nad Wisłą pod warunkiem “zdmuchnięcia pyłu z tych fasad” w taki sposób aby nie rozsypały się nadgryzione zębem czasu nieremontowane kamienice. Wnioski i oceny autora są niezwykle trafne i cenne.

Zgadzam się z oceną, iż pomnik na środku reprezentacyjnego placu miasta nie pasuje. Ten “trzpień” nie posiada żadnych walorów artystycznych, natomiast historycznie w pierwotnej postaci był symbolem zniewolenia sowieckiego. W pobliżu, gdzie stoi pomnik, wystawiony w czasach stalinowskich, wybudowano w 1905 roku cerkiew. Synagogi, cerkwie, zbór i kościoły katolickie podkreślały wielokulturowy charakter naszego miasta. Władze Włocławka w 1925 r. zdecydowały o rozbiórce cerkwi, która stanowiła symbol carskiego zniewolenia. Podobny los spotkał wiele cerkwi w II RP, m.in. w Warszawie. Włodarze naszego miasta po 1989 r. kiedy odzyskaliśmy suwerenność nie podjęli decyzji demontażu pomnika, symbolizującego sowieckie panowanie, tylko skompromitowane treści ideowe zasłonięto napisem “Żołnierz Polski”.

Należy ponownie zdefiniować funkcję Placu Wolności jako autentycznego salonu Włocławka i pod tym kątem opracować plan rewitalizacji. W ramach tego projektu należy pomyśleć o zmianie lokalizacji pomnika. Podobne myślenie bierze górę w Bydgoszczy w związku z pomnikiem na Starym Rynku i dotyczy nowego spojrzenia na centrum miasta i formułę organizowania świąt narodowych w Polsce w myśl zasady: mniej celebry, więcej zaś zabawy i radości.

W artykule jest krótka wzmianka dotycząca strony internetowej naszego koła, cytuję: “Katedralne detale obejrzałem spokojnie w domu, dzięki internetowej stronie koła historyków przy Zespole Szkół Samochodowych (dobra robota!)”. Cieszy fakt, iż nasza praca dotycząca propagowania, m.in. historii i sztuki Włocławka została dostrzeżona i dobrze oceniona.

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOCŁAWKU
z dnia 3 stycznia 1992 roku
w sprawie usunięcia pomników, kamieni i tablic
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z późniejszymi zmianami)
UCHWALA SIĘ, CO NASTĘPUJE:

§ 1
1. Uznaje się za niecelowe istnienie w mieście Włocławku
a) Pomnika “Wdzięczności” na Placu Wolności,
b) Pomnika na Bulwarach,
c) Pomnika i kamienia przy Urzędzie Miejskim,
d) Tablicy poświęconej J. Marchlewskiemu przy ul. Cyganka
i postanawia się ich usunięcie.
1. Usunięte pomniki, kamienie i tablice należy w częściach zlokalizować w jednym dostępnym miejscu.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Włocławka.
 

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Źródło: Wiadomości Włocławskie 9 Nr 2 z 16.01.1992 r.

Ad. 1/a) Pomnik istnieje – nowe patriotyczne treści.
Ad. 1/b) Pomnik istnieje (zmiana tablicy na: “Ludziom Pracy”) – pierwotnie tablica o treści: “Naród – Partia – Socjalizm” Votum z okazji 30-lecia zjednoczenia PPR z PPS i powstania PZPR.
W okresie 20-lecia, w 1930 roku na skwerze, gdzie postawiono w 1978 roku pomnik “Zjednoczonej Klasy Robotniczej”, społeczeństwo Włocławka ufundowało pomnik w hołdzie J. Piłsudskiemu w związku z 10 rocznicą odparcia najazdu bolszewickiego, 100 rocznicą Powstania Listopadowego.
Ad. 1/c) Usunięto w 2007 roku decyzją Prezydenta A. Pałuckiego.
Ad. 1/d) Usunięto.

Reasumując, proponujemy pomnik rozebrać i przenieść w inne miejsce. Natomiast cztery płyty-płaskorzeźby wykonane z piaskowca o tematyce komunistycznej pochodzące z lat 50-tych i zasłonięte metalowym korpusem „nowego” pomnika wyeksponować w MZKiD jako przykład sztuki socrealistycznej.

więcej: “Socrealizm i modernizm”