PŁASZCZYZNA PROGRAMOWA

 

              We wrześniu 2003 roku grupa młodzieży naszej szkoły z mojej inicjatywy założyła Koło Naukowe Historyków, którego mam zaszczyt być opiekunem. Wspólnie opracowaliśmy program, w ramach którego pragniemy realizować określone cele, moduły i tematy. W roku szkolnym 2003/2004 obszarem naszego zainteresowania są dzieje państwa krzyżackiego w Prusach ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi Chełmińskiej. Obszar ten jest szczególnie dla nas ważny z dwóch powodów. Po pierwsze jest to kolebka władztwa krzyżackiego w Prusach, po drugie zaś Kujawy i Ziemia Chełmińska to pogranicze polsko-krzyżackie. Temat ten pozwala skonfrontować wiedzę teoretyczną z pracą w terenie, zwłaszcza na płaszczyźnie poznania architektury i sztuki gotyckiej. W działalności K. N. H. szczególny nacisk kładziemy na poznawanie historii poprzez bezpośredni kontakt z dziedzictwem kultury materialnej, które w odniesieniu do państwa zakonnego stanowi najbardziej istotny element jego historii.

Aneks do płaszczyzny programowej

            Snując refleksje wokół tematu zrealizowanego i realizowanego, zastanawialiśmy się nad tym w jaki sposób, według jakiego klucza wybierać kolejne zagadnienia. Czy robić to w sposób przypadkowy, w oparciu o kryterium, że temat interesujący lub na czasie, czy też może tak dobierać tematy aby powstał blok tematyczny, np. historia architektury i sztuki na ziemiach polskich w okresie przez nas wybranym (X – XIX wiek, od romanizmu po klasycyzm). Myślę, że tak zrealizowane tematy, których zwornikiem jest określona myśl przewodnia, to najlepsza metoda programowa. Realizując ten blok tematyczny i w ramach niego wybrane tematy, pozwoli nam to na zapoznanie się z historią na poziomie dziejów państwa, regionu, kultury szeroko rozumianej i co najważniejsze piękna architektury i sztuki. Po romanizmie i gotyku oraz niezbędnych uzupełnieniach, w sprawie których już się wypowiedzieliśmy (“W odpowiedzi na niezadane pytania”) i o których jeszcze słów kilka w sprawozdaniu za rok szkolny 2004/2005, zwrócimy się w stronę renesansu, baroku, itd. Celem naszym jest poznanie historii sztuki na tle panoramy ojczystego kraju.

            Propozycją na kolejny blok tematyczny mogą być dzieje wspólnot zakonnych na ziemiach polskich. W ramach tego bloku pojawią się nowe metody i treści obok już nam znanych, np.: architektura i sztuka sakralna, życie codzienne w ramach wspólnot zakonnych, etc. Inna propozycja to np. szlak cysterski, treści w zasadzie te same tylko rozpatrywane w ramach jednej wspólnoty, rozsianej po całym kraju. Kolejny blok tematyczny to historia Włocławka, szerzej regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, rozpatrywany z perspektywy „Polski pierwszych Piastów”, gotyku, XVI wieku, powstań narodowych, rozwoju przemysłu, mniejszości narodowych, Roku 1920, kampanii polskiej 1939 roku, etc. Pomysłów mamy wiele. Reasumując, przyjęcie kolejnego bloku tematycznego wymaga konsultacji i sformułowania wielu pytań, zdefiniowania problemów , ustalenia priorytetu i określenia czasu na jego realizację najlepiej w ramach tego samego zespołu. Z dyskusji wokół zaproponowanego bloku, zrodzić się mogą propozycje alternatywne, które zostaną wzięte pod uwagę i staną się obiektem naszych rozważań. Ten tzw. “Aneks do płaszczyzny programowej”, jest echem tych dyskusji i rozmów (także ankiety), które wspólnie prowadziliśmy w ramach K.N.H wokół tego co zrobiliśmy, robimy i naszych planów na przyszłość.

 KNH 2003