Konkurs Historyczny

10. rocznica Polski w Unii Europejskiej 2004 – 2014

Tegorocznej dwunastej już edycji konkursu historycznego towarzyszy 10. rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej. Już od 12 lat organizuję z udziałem młodzieży koła historycznego konkursy zatytułowane ”Proces integracji europejskiej”, natomiast wcześniej były to konkursy historyczne, które nie były związane z tematyką unijną. Zaczęło się w roku szkolnym 1997/98 kiedy zlecono mi przeprowadzenie konkursu historycznego ”200-lecie MAZURKA DĄBROWSKIEGO”, potem w kolejnych latach były następne konkursy o zróżnicowanej, wybranej przeze mnie tematyce, dotyczy to także integracji europejskiej. Tegoroczny konkurs, który tradycyjnie zorganizuję pod koniec lutego będzie siedemnastym z kolei [1998 – 2014]. W związku z 10. rocznicą obecności Polski we Wspólnej Europie pragnę przypomnieć najważniejszy rok pracy naszej szkoły, rok w którym Polacy w referendum w czerwcu 2003 roku wypowiedzieli się za akcesją Polski do Unii Europejskiej. Również ”Samochodówka” miała swój skromny udział w tym sukcesie.

W latach 2002-2005 realizowałem w szkole projekt zatytułowany ”Polska w Unii Europejskiej”. Zasadniczym jego celem było zapoznanie uczniów z ideą integracji, wykazaniu jakie szanse dla Polski i Europy stwarza proces integracji poprzez rozszerzenie UE oraz prezentacja krajów ”15” i państw kandydujących. Najbardziej twórczy był rok 2002/2003, gdy miały zapaść najważniejsze decyzje dotyczące rozszerzenia UE, kiedy narody ”15” i krajów aspirujących decydowały najczęściej w formie referendum o nowym kształcie Wspólnej Europy. Opracowałem i zrealizowałem plan działań w roku szkolnym 2002/2003, który nazwałem strategią działań szkoły na rzecz upowszechnienia idei ”Polska w UE”. Głównym jego celem było wyposażenie młodzieży w rzetelną wiedzę i wyjaśnienie, że wejście Polski do UE to otwarcie nowych perspektyw, z których przede wszystkim powinno skorzystać młode pokolenie Polaków: obywatelstwo unijne oraz absorpcja środków unijnych w latach 2007-13 i nowa perspektywa budżetowa w latach 2014-20. Byłem i jestem przekonany, że poprzez integrację Polski z UE w perspektywie kilkunastu lat nasz kraj osiągnie awans cywilizacyjny na miarę naszych potrzeb i straconego czasu, dlatego podjąłem się tego zadania i miałem rację. Plan, który nazwałem strategią szkoły, składał się z następujących działań:

1/ Kampania informacyjna:
a/ Komunikaty nadawane raz w tygodniu przez szkolny radiowęzeł.
b/ Tablica informacyjna.
c/ Wykłady i pogadanki.
d/ Filmy wideo przybliżające kulturę państw UE i kandydujących.

2/ Konkursy o UE:
a/ Konkurs plastyczny ”Zaprojektuj polskie euro”.
Uczniowie musieli wykazać się znajomością kultury, przyrody i historii Polski i przedstawić taki projekt graficzny, który by jednoznacznie kojarzył się z Polską przede wszystkim Europejczykom. Zgłoszono 32 prace, najlepsze zaprezentowano w bibliotece szkolnej.
b/ Konkurs historyczny ”Proces integracji europejskiej”, realizowany jest w formie turnieju. Na podstawie selekcji [test, rozmowa kwalifikacyjna] wybieranych jest 6 finalistów. Młodzież losuje zestawy pytań [3 tury] i kolejno udziela odpowiedzi, które są oceniane i weryfikowane przez komisję. Na turniej zapraszana jest młodzież kilku klas i ma wówczas okazję zdobycia lub zweryfikowania swojej wiedzy. Zwycięzcy otrzymują nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców Zespołu Szkół Samochodowych oraz dyplomy.

3/ Podsumowaniem całego projektu było referendum, które zorganizowałem w szkole 24.04.2003 roku w sprawie akcesji Polski do UE. Przygotowanie referendum w szkole wymagało wielu różnorodnych działań oraz uzgodnień. Życzliwe wsparcie i pomoc ze strony Dyrekcji Szkoły oraz Samorządu Uczniowskiego umożliwiły sprawną jego realizację.

Uzyskany wynik referendalny [64 % głosujących poparło wejście Polski do UE], bardzo mnie ucieszył ponieważ był zgodny z moimi poglądami oraz dowiódł, iż moja praca była skuteczna. Podwójna więc satysfakcja. Wynik uzyskany w Samochodówce tym bardziej cieszył, iż miałem świadomość, że młodzież nasza wywodziła się z tych środowisk [małe miasteczka i wieś], które wówczas były wyraźnie przeciwne, w najlepszym razie sceptyczne wobec idei wejścia Polski do UE.

4/ Dopełnieniem całego szeregu działań szkoły na rzecz idei integracji europejskiej była realizacja sesji popularnonaukowej zorganizowanej przez Szkolny Klub Europejski ”Eurobryka”, której byłem współorganizatorem [26.05.2003 r.]. W charakterze gościa w sesji wziął udział wiceprezydent Włocławka profesor M. Krajewski.

5/ O sukcesach naszej szkoły w działaniach na rzecz propagowania idei integracji europejskiej informowałem prasę regionalną [Gazeta Pomorska] i lokalną [ Życie Włocławka]. Informacje prasowe oraz referat ”Polska a proces integracji europejskiej” zamieściłem na stronie KNH [wydarzenia] z okazji obchodów 5. rocznicy akcesji Polski do UE.

Realizacja tego projektu pozwoliła młodzieży w duchu odpowiedzialności za państwo wypowiedzieć się w sprawie fundamentalnej dla przyszłości Polski. Projekt ten przyczynił się do poszerzenia horyzontów intelektualnych młodzieży, wychowania jej w duchu racjonalizmu, krytycyzmu, empiryzmu [udział w formie demokracji bezpośredniej] i solidaryzmu społecznego.

Reasumując, projekt ”Polska w UE”, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem młodzieży, służył temu aby uczniowie zrozumieli, że wówczas i teraz i daj Boże zawsze od ich aktywnej postawy obywatelskiej będzie zależała nasza przyszłość, że ich decyzje referendalne, wyborcze wsparte rzetelną wiedzą będą kształtować oblicze naszego kraju i Wspólnej Europy. Zespół Szkół Samochodowych we Włocławku w okresie kiedy decydowała się przyszłość Polski z całym zaangażowaniem włączył się do działań na rzecz idei integracji europejskiej.