Odpowiedź Prezydenta Miasta na wniosek

Prezydent Miasta Włocławek
Zielony Rynek 11/13
87-800 Włocławek

Włocławek, 30 listopada 2015 r.

Pan Dariusz Koziński
87-800 Włocławek

Odpowiadając na Pana wniosek z dnia 6 listopada 2015 r. w przedmiocie podjęcia działań mających na celu ratowanie zabytkowych pomników nagrobnych zlokalizowanych na terenie włocławskiej nekropolii uprzejmie informuję, że Gmina Miasto Włocławek podjęła w tym roku szereg inicjatyw mających na celu zahamowanie procesu degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy ich stanu zachowania. W porozumieniu z włocławskimi historykami opracowywana jest nowa lista zabytków sepulkralnych, które ze względu na wartość historyczną bądź artystyczną wymagają wdrożenia szczególnego sposobu zarządzania zasobami dziedzictwa kulturowego. Niezależnie od planowanych w tym zakresie działań, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, do którego z mocy prawa należy utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi musi działać na podstawie i w granicach prawa. Posiadanie tytułu prawnego do władania nieruchomością jaką jest cmentarz komunalny nie daje gminie prawa do grobów, ani prawa do zarządzania nagrobkami. Nagrobki nie są własnością komunalną lecz prywatną, najczęściej osób pozostających w relacjach pokrewieństwa lub powinowactwa z osobami pochowanymi w grobach. Do prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych na pomnikach nagrobnych uprawnione są zatem osoby mające ustawowe prawo do danego grobu, w ramach tzw. zarządu rzeczą wspólną. Przedmiotową tezę potwierdza art. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zgodnie z którym obowiązek opieki nad zabytkiem spoczywa na jego właścicielu i polega m.in. na zapewnieniu warunków zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie.

W przypadku wnioskowanych do remontu pomników nagrobnych – Bogdana Kowalewskiego [kw. nr 23/1/27] oraz Pauliny Łukasik [kw. nr 23/1/27], do czasu wyjaśnienia kwestii dotyczących prawa własności nagrobków, zobowiązałem administratora cmentarzy komunalnych do objęcia przedmiotowych mogił zabiegami profilaktycznymi mającymi na celu wprowadzenie doraźnych zabezpieczeń niwelujących zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia oraz oczyszczenie zabytkowych nagrobków zlokalizowanych w ewangelickiej części Cmentarza Komunalnego we Włocławku.

Otrzymują do wiadomości:
1. Pan Jarosław Biegała, Dyrektor Administracji Zasobów Komunalnych
2. Pani Dorota Cecot, Dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg

PREZYDENT MIASTA
dr Marek Wojtkowski