2007-2008

Sprawozdanie z działalności Koła
Naukowego Historyków w roku szkolnym 2007/2008

KNH wzięło udział w kampanii społeczno-edukacyjnej „Pamiętam. Katyń 1940”. Zaprezentowaliśmy w szkole materiał promujący film Andrzeja Wajdy „Katyń” oraz zorganizowaliśmy w październiku w szkole wystawę pt. „Zbrodnia katyńska”. Redagujemy stronę internetową KNH opracowując materiały – artykuły, felietony, opracowania (opis i zdjęcia) na temat rocznic, wydarzeń historycznych, realizowanego programu, zjawisk i procesów historycznych oraz uroczystości:

1/ Historia i zabytki Bydgoszczy.

2/ Powstanie Warszawskie 1944.

3/ Komisja Edukacji Narodowej.

4/ 100 rocznica powstania MZKiD

5/ Rocznica wyzwolenia Włocławka 20.01.1945

6/ Generał Władysław Anders.

7/ Włocławskie Stare Miasto cz.II.

8/ Powstanie Styczniowe 1863-1864.

9/ Gazeta Kujawska ”Pamiątka z fajansu”.

10/ Nagroda w konkursie.

11/ Szlakiem Powstania Styczniowego po Włocławku.

12/ Historia na wodzie pisana.

13/ Stowarzyszenie Przyjaciół Katedry Włocławskiej.

14 / ”Synagoga”, w 65 rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim.

W obszernym artykule ”Pamiątka z fajansu” w Gazecie Kujawskiej z 9 listopada 2007 r. redaktor Adam Willma przedstawił w zarysie historię i zabytki Włocławka. W artykule jest krótka wzmianka dotycząca strony internetowej KNH, cytuję: ”Katedralne detale obejrzałem spokojnie w domu, dzięki internetowej stronie koła historyków przy Zespole Szkół samochodowych [dobra robota!]”. Cieszy fakt, iż nasza praca propagująca, m.in. historię i sztukę Włocławka została dostrzeżona i dobrze oceniona. Praca nasza, strona internetowa KNH to także promocja Zespołu Szkół Samochodowych. Materiał nasz dotyczący Katedry Włocławskiej jest jedynym tak obszernym i dokładnym opracowaniem w internecie [opis i zdjęcia]. W styczniu zrealizowaliśmy wycieczkę ”Szlakiem Powstania Styczniowego po Włocławku”. Celem wycieczki było poznanie miejsc i historii naszego miasta związanych z dziejami Powstania Styczniowego. Młodzież przedstawiła materiał biograficzny na temat Izabeli Zbiegniewskiej i płk. Stanisława Bechiego postaci, które we Włocławku stały się symbolami walki o niepodległość, dobrych relacji polsko-włoskich i współpracy między narodami. Odwiedziliśmy m.in. cmentarz komunalny oraz Muzeum Historii Włocławka. Z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej współpracujemy od lat, korzystając z bogatej oferty: wystawy stałe i czasowe, lekcje muzealne, wydawnictwa. W konkursie historycznym pt.” Cmentarz we Wlocławku – historia miasta” zorganizowanym przez Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Urząd Miasta Włocławek praca ucznia kl. IV TsD Jana Drąga należącego do koła historycznego zdobyła I miejsce. Praca została napisana pod kierunkiem opiekuna KNH Dariusza Kozińskiego. Uroczystość wręczenia dyplomów i nagród książkowych odbyła się 7 grudnia 2007 r. w sali reprezentacyjnej Starej Remizy Strażackiej. Relację z uroczystości oraz wywiad ze zwycięzcami przedstawiła Telewizja Kujawy. Jeszcze przed feriami zdecydowaliśmy się na udział w wojewódzkim konkursie historycznym ”Zabytek wart poznania”, którego organizatorem jest Zespół Szkół nr 2 w Toruniu oraz Fundacja Ochrony Zabytków Miasta Torunia, patronuje zaś Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Paulina Rybska z koła historycznego pod kierunkiem opiekuna KNH Kozińskiego przygotowała prezentację multimedialną [20 slajdów] zatytułowaną „Katedra Włocławska”. Wydaje się jednak, iż niewłaściwie odczytaliśmy intencje organizatorów konkursu, którym zapewne chodziło o ”odkrycie” i zaprezentowanie zabytku, nie zaś doskonałą prezentację obiektu bardzo dobrze znanego, jakim niewątpliwie jest Katedra Włocławska. W roku szkolnym zorganizowaliśmy następujące wystawy w szkole:

1/ IX – Powstanie Warszawskie i 68 rocznica agresji III Rzeszy i ZSRR na Polskę.

2/ X – KEN i Tadeusz Kościuszko patron naszej szkoły.

3/ XI – Rocznica Odzyskania Niepodległości 1918-2007.

4/ XII – Generał Władysław Anders – żołnierz i polityk [uchwałą Senatu RP rok 2007 ogłoszony został Rokiem Generała Władysława Andersa].

5/ I – Powstanie Styczniowe 1863 –2008.

6/ III – W stolicy regionu -”Historia i zabytki Bydgoszczy”.

7/ V – Konstytucja 3 Maja 1791 r.

Realizując program autorski KNH ”Historia Polski, wybranych regionów i miast na tle architektury i sztuki na przestrzeni dziejów”, moduł V ”Polska w latach 1764 – 1831. Czasy stanisławowskie i epoka Księstwa Warszawskiego oraz Królestwa Polskiego w dobie konstytucyjnej. Klasycyzm”, zorganizowaliśmy wycieczkę do Bydgoszczy 15 03. 2008 r. W stolicy regionu zwiedziliśmy historyczne centrum: Stare Miasto i fragment Sródmieścia – ulicę Gdańską zabudowaną w większości eklektycznymi kamienicami z końca XIX wieku oraz zapuściliśmy się w przecznice od niej, podziwiając bydgoską secesję. Poznaliśmy historię miasta oglądając wystawy w Muzeum Historii Bydgoszczy zlokalizowane w trzech zabytkowych spichrzach nad Brdą. Młodzież przedstawiła materiał biograficzny i genealogiczny dotyczący Poniatowskich i Czartoryskich oraz księcia Ksawerego Druckiego – Lubeckiego. Obejrzeliśmy film ”Katalog zabytków” oraz albumy – architektura i sztuka klasycystyczna. Praca nasza przyczyniła się do rozwoju zainteresowań młodzieży historią i turystyką.

W przyszłym roku szkolnym [2008/2009] pragniemy zapoznać się z rozwojem kapitalizmu na ziemiach polskich w latach 1831-1914 na przykładzie dwóch miast: Łodzi i Włocławka. Tłem naszych rozważań i poszukiwań będzie historyzm, eklektyzm i secesja. Łódź jest szczególnie bogata w liczne i na najwyższym poziomie artystycznym obiekty zabytkowe powstałe w okresie industrializacji przemysłowej w XIX i XX wieku. Interesuje nas także problem wykorzystania architektury przemysłowej na inne cele społeczne, zmiana ich funkcji.

Na temat naszych planów na przyszłość wypowiedzieliśmy się w aneksie do sprawozdania za rok szkolny 2006/2007. Pragniemy lepiej poznać historię naszej małej ojczyzny, dlatego planujemy w kolejnych latach zrealizować następne wycieczki po Włocławku: szlakiem gotyku, muzeów, kościołów, miejsc pamięci narodowej oraz cmentarz włocławski, jako swoista kronika miasta, a także wielkie ”muzeum” rzeźby nagrobnej.

Opiekun koła: mgr Dariusz Koziński